บุคลากร


นายสุรศักดิ์  ฦๅชา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1นางอารีลักษณ์  พงษ์โสภา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวนลพรรณ  คิดพ่อค้า
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวสุภัสศรณ์  พนมไพรพฤกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ