บุคลากร


นายสุรศักดิ์  ฦๅชา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1



นางอารีลักษณ์  พงษ์โสภา
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ




นางสาวนลพรรณ  คิดพ่อค้า
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ






นางสาวสุภัสศรณ์  พนมไพรพฤกษา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ